Specializációk

Alapszakos (BA) specializációk

Elektronikus sajtó specializáció

Az elektronikus sajtó specializáció a rádiós és televíziós riporteri munka, a műsorkészítés, szerkesztés gyakorlati fogásaira tanítja meg a hallgatókat. Az egyes műsorok műfaji sajátosságainak, a tervezés, az előkészítés és a rögzítés szakmai fogásainak elsajátítása mellett kiemelt hangsúlyt kap a helyi, regionális, országos, kisebbségi, illetve kereskedelmi műsorszolgáltatás sajátosságainak megismertetése.

Médiainformatika specializáció

A médiainformatika specializáció a kor elvárásainak megfelelően a különböző médiumokban használatos informatikai eszközök használatára készíti fel a hallgatókat. A képzési terv részeként a leendő kommunikációs szakemberek megismerkedhetnek többek között a weblap- és kiadványszerkesztés, az arculattervezés, az internetes tartalomkezelés, a digitális hang- és videovágás alapjaival.

Nyomtatott sajtó specializáció

A nyomtatott sajtó specializáció a hagyományos, nyomtatott sajtótermékek előállítását, a klasszikus újságírást, valamint az internetes újságírást foglalja magában. A hallgatók elsajátíthatják az egyes sajtóműfajok, illetve sajtótermékek létrehozásának szakmai fogásait, alapvető ismereteket szerezhetnek a fotózás és képfeldolgozás terén, illetve megismerhetik az újságírói professzió-etika gyakorlati kérdéseit.

Public relations specializáció

A PR elsősorban a szervezetek, intézmények arculatának megtervezésével, külső és belső kommunikációjának tervezésével, szervezésével, irányításával foglalkozik. A kurzuskínálatban helyet kaptak olyan tantárgyak is, melyek a hallgatók gazdasági, illetve marketing ismereteinek bővítését szolgálják.

Választható speciális képzési modul

Mobil- és közösségi média specializáció​

A mobil- és közösségi média specializáció a kommunikáció szak hallgatói számára olyan elméleti és gyakorlati ismereteket ad, amellyel a kreatív ipar felkészült munkavállalói lehetnek. A legfrissebb mobilkommunikációs trendek mellett a digitális fordulat és a mobilinterfész-technológia elmélete adja a képzés keretét. A gyakorlati ismeretek a kortárs ügynökségi alapismeretek elsajátítása után a digitális szolgáltatásfejlesztés logikájára épülnek (kutatás, tervezés, fejlesztés, marketing). A specializáción végzettek elsősorban a kreatív ipar különböző szereplőinél helyezkedhetnek el startupoktól a komplex ügynökségekig, de a megszerzett ismeretek a kommunikációs ipar szinte minden szegmenségben jól alkalmazhatóak, akár önálló vállalkozás indításához is.

A kommunikáció- és médiatudomány mesterszak (MA) specializációi

HUMÁN KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS SPECIALIZÁCIÓ

A humán kommunikációkutatás specializáció az azt választó hallgatók számára az elméleti alapozó és szakmai alapozó tárgyak, valamint a humán orientáció tárgyait követően kezd diszciplinárisan kiraj-zolódni. Ez a specializáció elsősorban olyan interperszonális helyzetek megfigyelésébe és értelmező elemzésébe vezeti be a hallgatókat, melyek a hétköznapi jelhasználatban és nyelvhasználatban jönnek létre. Az adekvát szituatív jel- és nyelvhasználat kialakító tényezői, a működésükben szere-pet játszó szabályok és bemeneti elemek éppúgy a vizsgálatok tárgyát képezik tehát, mint a patoló-giás előfordulások és egyéb eltérő formák interdiszciplináris vizsgálata.

KORTÁRS MÉDIA SPECIALIZÁCIÓ

A specializáció célja, hogy a kortárs média működéséről és tartalom-előállítási gyakorlatairól mind elméleti, mind pedig gyakorlati tekintetben átfogó és jól hasznosítható ismereteket közvetítsen a hallgatók számára. A tömegmédia társadalmi összefüggésrendszerei, az analóg és a digitális médi-umok hasonlóságai és különbségei a kultúra mediatizálódásának (digitalizálódásának) perspektívá-jába helyezve nyerik el jelentésüket; ebben a kontextusban merülnek fel olyan alapkérdések, mint például milyen megváltozó szakmai, etikai és technikai normák alapján kell dolgoznia az újságírónak, mit jelent és hogyan változik meg a közönség és a nyilvánosság fogalma, és mindehhez milyen konkrét új tartalomtípusok és azok előállításának milyen új gyakorlatai tartoznak. A specializáció kurzusainak oktatásában a médiakutatás szakemberei, meghatározó újságíró-személyiségek és vezető médiumok munkatársai egyaránt részt vesznek.

IMÁZS- ÉS IDENTITÁSMENEDZSMENT SPECIALIZÁCIÓ

Mi az imázs és az imázskommunikáció? Mi a szerepe a sikeres kommunikációnak egy szervezet sike-rében? Hogy függ össze az imázs és a belső kommunikáció? Hogyan befolyásolja-e a szervezeti identitás egy szervezet külső és belső kommunikációját? Mi az identitás? Hogyan függ össze a sze-mélyes-, csoport- és területi identitás? Milyen identitásépítési tevékenységeket láthatunk ezeken a szinteken és hogyan elemezhetjük ezeket? Az elemzési eredményeket hogyan használhatjuk sikeres gyakorlati tevékenységünkben? Mit jelent a stratégiai kommunikációtervezés és –menedzsment? Hogyan működik a vállalati marketingkampány-tervezés? Milyen tárgyalás- és pre-zentációtechnikai módszereket érdemes elsajátítani a kommunikációs szektorban?
A specializáció célja, hogy az identitás és imázs kommunikációs előkészítésének, kialakításának és fenntartásának elméleti alapjait, illetve gyakorlati fogásait adja át a hallgatóknak esettanulmányo-kon és gyakorlati munkákon keresztül.

Scroll to Top